Privatlivspolitik for Psykolog Susanne Høeg Salamon

Psykolog Susanne Høeg Salamon tilbyder undersøgelser, behandlinger og supervision,

Psykolog Susanne Høeg Salamon er medlem af Dansk Psykologforening, er autoriseret og overholder Psykologloven og følger De etiske for Nordiske Psykologer. Herunder reglerne om tavshedspligt og journalføring.

I det følgende kan du læse hvordan psykolog Susanne Høeg Salamon håndterer personoplysninger, herunder hvordan personoplysninger indsamles, bruges og beskyttes.

Dataansvarlig

Psykolog Susanne Høeg Salamon er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Salamon-Psykologisk Praksis

Psykolog Susanne Høeg Salamon
CVR-nr. 43946773

Harald Jensens Plads 1

8000 Aarhus C.

Mail: SalamonPsykologiskPraksis@proton.dk

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Psykolog Susanne Høeg Salamon indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er:

Nødvendige for at udføre en undersøgelse af dig eller dit barn, som du har samtykket til
Nødvendig for at udføre behandling af dig eller dit barn
Nødvendig for at kunne give tilbud om og afholde supervision

Derudover kan det være bestemt ved lov hvilken type personoplysninger, som skal indsamles, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6, 9, 10 og 87 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (klientbehandling) og psykologlovens § 14. Behandlingen sker typisk fordi du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med Psykolog Susanne Høeg Salamon, eller fordi psykologen er juridisk forpligtet til at foretage en behandling af personoplysningerne (eksempelvis i henhold til bogføringsloven).

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

  • Oplysninger til brug for at afgive et tilbud og/eller indgå en aftale.I forbindelse med indgåelse af en aftale behandles de personoplysninger, som du selv giver til psykolog Susanne Høeg Salamon. Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Disse personoplysninger behandles for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.
    • Oplysninger til brug for behandlingPsykolog Susanne Høeg Salamon behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet hende. Oplysningerne kan du enten selv have givet, eller psykologen kan have indhentet dem eller de kan være tilgået psykologen fra tredjepart efter samtykke fra dig. Der kan være tale om mange forskellige former for personoplysninger.
    • Følsomme oplysninger. Psykolog Susanne Høeg Salamon behandler følsomme personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle dig, eller hvis lovgivningen kræver det eller giver ret til det. Hvis ikke retten eller pligten følger af lovgivningen, indhenter psykologen dit samtykke til at behandle følsomme personoplysninger. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger, som er relevante i forbindelse med din behandling, dit barns behandling eller din undersøgelse eller dit barns undersøgelse.
    • Digitale oplysninger. Når du besøger Psykolog Susanne Høeg Salamons hjemmeside, www.SalamonPsykologiskPraksis.dk opsamles oplysninger i logfiler sammen med IP-adressen. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. De cookies, som psykolog Susanne Høeg Salamon anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter kundernes behov.

 

Markedsføring

Personoplysningerne vil ikke blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, medmindre du har givet eksplicit samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til psykolog Susanne Høeg Salamon.

Hvem har adgang til personoplysningerne?

Psykolog Susanne Høeg Salamon har adgang til at bruge personoplysningerne i det omfang, dette er nødvendigt for at udføre psykologopgaver eller overholde gældende lovgivning. Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere efter dit samtykke eller hvis loven tilsiger det, f.eks. i henhold til fagpersoners særlige underretningspligt, eller for at psykologen kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra Psykolog Susanne Høeg Salamon og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren.

Psykolog Susanne Høeg Salamon kan blandt andet videregive personoplysningerne til
• vores IT-leverandører, herunder hosting (opbevaring af personoplysningerne på psykologens vegne) og it-support
• eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for behandlingen, herunder andre psykologer, for at sikre eventuelt behov for fortsat behandling
• psykologens egne leverandører og samarbejdspartnere som for eksempel bank, forsikringsselskab og revisor mv.
• offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for behandlingen, eller psykologen er pålagt det i henhold til lov

Psykolog Susanne Høeg Salamon videregiver i øvrigt ikke personoplysninger, herunder personnumre, følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, til andre uden samtykke, medmindre det sker for at varetage klienters interesser, eller psykologen er forpligtet til det ved lov. Det omfatter eksempelvis tilfælde, hvor psykologen skal bruge personnummeret mv. til at indberette til offentlige myndigheder eller sundhedsforsikring.

Psykolog Susanne Høeg Salamon overfører ikke personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for din konkrete sag. Ved videregivelse til databehandlere uden for EU/EØS sikrer psykologen ved brug af blandt andet databehandleraftaler, at dine oplysninger og rettigheder forbliver beskyttede, og at beskyttelsesniveauet er højt.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe du er kunde/klient hos psykolog Susanne Høeg Salamon.

Efter kundeforholdet/behandlingsforløbet er ophørt, gemmes personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, psykologloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

Klientjournaler vil som udgangspunkt bliver opbevaret i 5 år, jf. psykologlovens krav om opbevaring af journaler i minimum 5 år.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende psykiatrisk udredning eller retssag, eller ved behov for længerevarende opmærksomhed på klientens tarv.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som psykolog Susanne Høeg Salamon behandler om dig. Din ret til indsigt kan dog være begrænset ved lov, herunder på baggrund af tavshedspligt, eller for at beskytte andres privatliv. Psykologens interne knowhow, testmaterialer, vurderinger og notater mv. er også undtaget for retten til indsigt
• Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af vores behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som psykolog Susanne Høeg Salamon har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, slettes alle personoplysninger, som psykologen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme og som ikke er nødvendige for, at psykologen fortsat kan betjene dig som kunde/klient
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre psykologen efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Dette kan medføre, at psykologen muligvis ikke er i stand til at tilbyde dig visse ydelser
• Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen

Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under ’Dataansvarlig’. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

Klage

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod psykologens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Psykolog Susanne Høeg Salamon på e-mailadressen oplyst under ’Dataansvarlig’.

Du har også mulighed for klager over behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 

Ændring af privatlivspolitikken

Psykolog Susanne Høeg Salamon forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på psykolog Susanne Høeg Salamons hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Psykolog Susanne Høeg Salamon, maj 2024

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Salamon – Psykologisk Praksis
Harald Jensens Plads 1, 2. th.
8000 Aarhus C
Telefon: +45 4418 9878
Email: SalmonPsykologiskPraksis@proton.me