Jeg tilbyder

Jeg tilbyder forskellige former for  psykologiske undersøgelser, der tilrettelægges alt efter behov og problemstilling.

Børn og familier er forskellige og derfor arbejder jeg med forskellige metoder og tilgange for at give muligheder for forandring, der virker støttende og udviklende for den enkelte.

Jeg yder samtaler, rådgivning og vejledning til forældre og plejefamilier. 

Derudover tilbyder jeg også supervision til psykologer og andre faggrupper.

susanne høg salamon-psykolog aarhus c
børnepsykologiske undersøgelser i Aarhus

Den børnepsykologiske undersøgelse

Baggrunden for at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse kan være mangeartede, men foretages for at belyse barnets udviklingsniveau samt styrker og udfordringer i forhold til kognition, følelsesmæssige- og social udvikling og tilknytningskvalitet.

Formålet med at lave en børnepsykologisk undersøgelse er at give en bred og kvalificeret beskrivelse og vurdering af barnets behov, så opdragsgiveren/ bestiller af undersøgelsen kan foretage målrettede beslutninger om konkret støtte, behandling og den videre intervention.

Jeg har bred erfaring med spæd, småbørn og børneundersøgelser og vurdering af relationelle udfordringer og tilknytningsforstyrrelser, kognitive og eksekutive udfordringer, medfødte vanskeligheder og hjerneskade fx som følge af medfødte rusmiddelskader og følgevirkninger af relationelle traumer og tidlig omsorgssvigt.

Undersøgelser tager udgangspunkt i udviklingspsykologi, tilknytningsteoretiske, psykodynamiske og mentaliseringsbaserede teorier og metoder ligesom viden om psykopatologi og familiedynamik inddrages.

En børnepsykologisk undersøgelse kan foretages individuelt eller fx som en del af en tilknytningsundersøgelse. Undersøgelsen foregår i samarbejde med opdragsgiver/ bestiller af undersøgelsen, og det aftales konkret inden opstart, hvad undersøgelsen skal undersøge, beskrive og vurdere.
Den kan foregå i hjemmet, i min klinik eller på institution alt efter sagens omstændigheder.

Tilknytningsundersøgelse

En tilknytningsundersøgelse er en psykologfaglig helhedsvurdering af barnets tilknytnings- og tilhørsforhold til plejefamilien/anbringelsesstedet, forældrene og eventuelt øvrigt netværk. 

Tilknytningsundersøgelsen skal afdække barnets udviklingsniveau, på hvilken måde dets udviklingsmæssige behov tilgodeses af plejefamilien/ anbringelsesstedet, og den skal afdække, hvordan barnet er forbundet med og har udviklet tilknytnings- og tilhørsforhold til sit aktuelle miljø. Undersøgelsen skal ligeledes vurdere barnets tilknytnings- og tilhørsforhold til sin familie og eventuelt øvrigt netværk.

En tilknytningsundersøgelse kan iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse. Den har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til enten videreført anbringelse eller adoption uden samtykke til plejefamilien. 

Jeg har bred erfaring med at foretage tilknytningsundersøgelser, og udfører dem efter Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser.

tilknytningsundersøgelse salomon psykologisk praksis

Samspilsundersøgelse

Samspilsundersøgelser anvendes ofte en del af en undersøgelse men kan også udføres uafhængigt af dette. I en samspilsundersøgelse er der fokus på, at undersøge og tydeliggøre styrker og udfordringer i relationen og samspillet mellem barn og forældre. En samspilsundersøgelse kan bestå af såvel strutkurerede som ustrukturerede observationer og samtale.

Børnesagkyndig undersøgelse

Jeg foretager børnesagkyndige undersøgelser for Familieretshuset.
I mit undersøgelsesarbejde lægger jeg vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven. Jeg foretager undersøgelserne i overensstemmelse med Børne- og Socialministeriets “Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser”.

Supervision

Supervision er vejledning ift. din profession og indeholder både et fagligt og personligt udviklingsarbejde, hvor dine kompetencer bevidstgøres og styrkes gennem refleksion og perspektivering. 

Alt efter dit ønske eller problemstilling kan fokus for supervision være en konkret sag, have en vejledende karakter eller have fokus på personligt udviklingsarbejde ift. sagen og håndtering af den. Et andet væsentligt aspekt af supervision er restituering og selvomsorg og dermed forebyggelse af stress, belastning og udbrændthed.

Jeg lægger vægt på at supervision udvikles i et tillidsrum med mulighed for refleksioner af tanker, problemstillinger, dilemmaer og metoder. 

Alt efter din/jeres konkrete mål og behov, aftales fokus nærmere. 

Jeg tilbyder:  

 • Supervision til psykologer individuelt eller i gruppe på vej mod autorisation.
 • Supervision individuelt eller i gruppe til psykologer på vej mod specialist i børnepsykologi.
 • Supervision til pleje- og adoptionsfamilier.
 • Supervision til andre faggrupper; f.eks. familiebehandlere, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre og sundhedsplejersker.

 

Jeg har specialiseret viden og erfaring i forhold til børns udvikling og udviklingsforstyrrelser, tidlige traumer, rusmiddelskader og diverse psykologiske undersøgelsesmetoder. Jeg har gennem flere år superviseret såvel psykologer som andre faggrupper i forskellige stillinger.

supervision af familiebehandlere, pædagoger eller sundhedsplejersker aarhus
susanne høg salamon psykolog samtaler, rådgivning, vejledning

Samtaler, rådgivning og vejledning

Jeg tilbyder samtaler, rådgivning og vejledning til forældre og plejeforældre.

Når børn ikke trives kan grundene være mange, og der kan være behov for at se bagom den umiddelbare adfærd og hvad barnet forsøger at fortælle, således der kan sættes relevant ind i forhold til trivsel og udvikling.

Barnet kan f.eks. være udfordret af:

 • Mistrivsel
 • Tidlige traumer
 • Brud i og udfordringer med at etablere tilknytning
 • Kognitive vanskeligheder
 • Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder
 • Angst og bekymring
 • Stressbelastning
 • Tristhed
 • Ensomhed


Når vores børn mistrives og udfordres i deres liv bliver vi som forældre ramt og kan føle os bekymrede, usikre og magtesløse. Her kan det gavne at få et blik udefra samt rådgivning og vejledning til, hvordan der kan findes nye veje for både dit barn og dig/jer.

Min er erfaring siger, at forældre eller andre nære omsorgspersoner er helt afgørende for at hjælpe barnet videre, og et forløb tilrettelægges derfor ofte med samtaler, hvor både barn og forældre eller andre omsorgspersoner deltager.